Alexander's Photos
Halloween 2003


at Pumpkin Patch
[105-0560_IMG.JPG]

at Pumpkin Patch
[105-0565_IMG.JPG]

at Pumpkin Patch
[105-0566_IMG.JPG]

pumpkins in trunk
[105-0567_IMG.JPG]

with pumpkins
[105-0569_IMG.JPG]

jack o' lantern
[105-0573_IMG.JPG]

jack o' lantern
family
[105-0585_IMG.JPG]

Alex's jack o' lantern
[105-0595_IMG.JPG]

in jack o' lantern
[106-0603_IMG.JPG]

in jack o' lantern
[106-0606_IMG.JPG]

in jack o' lantern
[106-0612_IMG.JPG]

in jack o' lantern
[106-0610_IMG.JPG]

King Alex
in jack o' lantern
[106-0618_IMG.JPG]

with jack o' lantern
[106-0621_IMG.JPG]

with Mom and
jack o' lanterns
[106-0686_IMG.JPG]

with jack o' lantern
[106-0684_IMG.JPG]

The King with Mom
[106-0624_IMG.JPG]

The King on throne
[106-0627_IMG.JPG]

The King standing
[106-0630_IMG.JPG]

The King with Dad
[106-0631_IMG.JPG]

The King asleep
[106-0636_IMG.JPG]

The King with Shelly,
Yolanda, and Jake
[106-0654_IMG.JPG]

The King with Shelly
[106-0656_IMG.JPG]

The King on parade
[106-0657_IMG.JPG]

The King with Shelly
[106-0663_IMG.JPG]

King Alex
[106-0668_IMG.JPG]

King Alex
[106-0670_IMG.JPG]

King Alex
[106-0672_IMG.JPG]